Toronto Math Circles

The following is the list of all students who were part of the 2019 ARML team.


Tony An
Sat Arora
Stefan Barna
Arthur Bright
Freeman Cheng
Simhon Chourasia
Albert Ding
Eric Dong
Roger Fu
Victor Guo
Cui Hao
Joey Hotz
Tianhua (Ken) Jiang
Tianqi (Max) Jiang
Kevin Li
Peisong (Peyton) Li
Andrew Liang
Siyu (Elaine) Liu
Evan Lu
Noah Melkenian
Alexander Monteith-Pistor
Nishtha Patel
Nikos Plugachev
Jeffrey Qin
Victor Rong
Shrey Sinha
Vedaant Srivastava
Zhihao (Patrick) Su
Gary Sun
Yun-chi Tang
Matthew Usharov
Kevin Wan
Qixian (Aiden) Wang
Edgar Wang
William Wang
Eric Wei
Scott Xu
Jacob Yan
Thomas Yang
Andrew Yuan
Ethan Zhang
William Zhao